ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหยุดชะงัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหยุดชะงัก*, -การหยุดชะงัก-

การหยุดชะงัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหยุดชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน
English-Thai: HOPE Dictionary
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
derailment (n.) การหยุดชะงัก Syn. derangement
holdup (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation, slowdown
slowdown (n.) การหยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า Syn. delay, retardation
block (n.) การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า
It's no longer just your education that's being disrupted.มันไม่เพียงแค่การศึกษาขอเธอ ที่มีการหยุดชะงัก
We are not ramping down.เราจะไม่มีการหยุดชะงักใดๆทั้งสิ้น
You have to be here in case of a deadlock...คุณต้องอยู่ที่นี่ในกรณีของการหยุดชะงัก ...
You do not allow for interruptions when in conference.คุณไม่อนุญาตให้มีการหยุดชะงัก เมื่อในการประชุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหยุดชะงัก
Back to top