ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การล้มเลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การล้มเลิก*, -การล้มเลิก-

การล้มเลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การล้มเลิก (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิก, การเลิกล้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abolishment (n.) การล้มเลิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been doing great, I don't want to give up now.และชั้นก็ทำมันได้ดีด้วย ชั้นไม่ต้องการล้มเลิกตอนนี้
Fall in! - Do it, Gaby. There is no quitting.เร็วเข้าแก็บบี้ ไม่มีการล้มเลิก
Included on that list was Passageway's contract termination form.มันมีรายชื่อ การล้มเลิกสัญญาของ Passageway
Brody, quitting is not an option.โบรดี้.. การล้มเลิกมันไม่ใช่ทางเลือกนะ
That could have been the best way to cancel this marriage.ตอนนี้ ฉันกำลังคิดว่านั่นเป็นการแก้ปัญหา เรื่องการล้มเลิกงานแต่งครั้งนี้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การล้มเลิก
Back to top