ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่ำไห้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่ำไห้*, -การร่ำไห้-

การร่ำไห้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่ำไห้ (n.) cry See also: weep Syn. การร้องไห้ฟูมฟาย
English-Thai: Nontri Dictionary
wail(n) การครวญคราง,การโอดครวญ,การร่ำไห้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A day will come when they will weep and pray for your souls.วันนั้นจะมาถึง เมื่อเราได้รับการร่ำไห้ และสวดมนต์ภาวนาให้ดวงวิญญาณของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่ำไห้
Back to top