ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมสังวาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมสังวาส*, -การร่วมสังวาส-

การร่วมสังวาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมสังวาส (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมประเวณี
English-Thai: HOPE Dictionary
foreplayn. การกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศก่อนการร่วมสังวาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมสังวาส
Back to top