ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรับประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรับประกัน*, -การรับประกัน-

การรับประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรับประกัน (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การรับรอง, การยืนยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guaranteeการรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย ดู assurer; carrier และ insurer๒. ผู้พิจารณาการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assurance (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น Syn. guaranty, insurance
warranty (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง Syn. guarantee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's most important to me is that I have a guarantee.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือว่าผมมีการรับประกัน ไม่มีความพยายามมากขึ้นในชีวิตของพ่อของฉัน
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด
The rescue operation is back on track.การช่วยตัวประกันกลับไปเป็นตามแผน แต่ก็ยังไม่มีการรับประกัน
I'm just rethinking the extended warranty.- ผมคิดว่าจะขยายการรับประกัน
Oh,yeah,right,the warranty and stuff.เรื่องการรับประกันกับอย่างอื่น
Who says marriage guarantees happiness?ใครบอกว่าการแต่งงานเป็นการรับประกันความสุข?
Did he try selling you that extended warranty?เขาได้พยายามขยายเวลาการรับประกันสินค้า ที่ขายให้นายไหม
You ask him for a glass of water he'd tell you you need an extended warranty on the ice.ถ้านายขอแก้วน้ำจากเขา เขาจะบอกนายว่า นายต้องขยายเวลาการรับประกันน้ำแข็งด้วย
You and your extended warranty on the crib.นายและและขยายเวลาการรับประกันเปลของนาย
But there's no guarantee.แต่ยังไม่มี\ การรับประกัน
No, there's never a guarantee.ไม่, ไม่เคย\ มีการรับประกัน
The warranty alone on this baby...แค่การรับประกันเจ้านี่อย่างเดียวก็...
You want to guarantee the outcome.คุณต้องการให้มีการรับประกัน เรื่องผลลัพท์
I'll need some assurance that Charles won't be a part of it.ฉันต้องการการรับประกันว่า ชาร์ลส์จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิ
Well, if she wants those meds, I want more than assurances. I will read you a bedtime story.เอาล่ะ ถ้าเธอต้องการยานั้น ผมต้องการมากกว่าการรับประกัน อลิซาเบ็ธ :
You wanted a guarantee! I gave it to you!คุณต้องการการรับประกัน ผมก็ทำให้แล้ว
I know times are tight, but it's for the kids, and your sponsorship would sure be appreciated.ผมรู้มันถึงเวลาที่เหมาะสม แต่มันสำหรับพวกเด็กๆ และการรับประกันของคุณ ต้องขอขอบคุณอย่างมาก
I haven't lost many people doing this, but I have lost some, so no promises.การทำอย่างนี้ ช่วยให้ผมสูญเสียคนเก่งๆน้อยลง แต่ก็มีที่เสียไปบ้าง ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันใดๆ
Ah. Daniel Grayson.นายจ้างของผมต้องการ การรับประกันที่มากกว่านั้น แดเนียล เกรย์สัน
Just a few last-minute details. I need a secure line.แค่อยากจะถามอีกครั้ง ผมต้องการการรับประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรับประกัน
Back to top