ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยืม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยืม*, -การยืม-

การยืม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืม (n.) borrowing Syn. การขอยืม
การยืมเงิน (n.) loaning money See also: lending out
English-Thai: HOPE Dictionary
borrowing(บอ'โรอิง) n. การยืม,
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
i.o.u.abbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
iouabbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precarious loanการยืมที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge (vt.) ลงบันทึกการยืม See also: ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need to borrow some moneyข้าต้องการยืมเงินจากเจ้า
I need to borrow my dad's truck.ฉันต้องการยืม /N - รถบรรทุกของพ่อฉัน
Do you want to borrow it?คุณต้องการยืมมันหรือเปล่า
No more borrowing company DVDs and then just re-shrink-wrapping them.ไม่มีการยืมดีวีดีของบริษัท แล้วมาห่อกระดาษใหม่แล้วนะ
You want me to front the money.เธอต้องการยืมเงินฉัน
Actually, I wanted to borrow edie's yellow sweateอันที่จริง แันต้องการยืมเสว็ตเตอร์สีเหลืองของอีดี้น่ะ
Tomorrow, come.ฉันต้องการยืมแรงของทุกคน นั่นคือทั้งหมด.
The woman who calls up an old friend because she wants to borrow some cash...หญิงสาวที่โทรหาเพื่อนเก่า เพราะเธอต้องการยืมเงิน..
Anok is supposed to be here at the Jeffersonian, on loan from the Egyptian government.เอน็อคต้องอยู่ในนี้ภายใน สถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน อยู่ในระหว่างการยืมตัว จากรัฐบาลอียิปต์
She merely wanted to borrow the visage of Diana.หล่อนเพียงต้องการยืมหน้ากากไดอาน่า
My first borrowing ever! I've been practicing night and day.สำหรับการยืมครั้งแรกนี่ หนูฝึกทั้งวันทั้งคืนเลย
Your first borrowing.นั่นคือการยืม ชิ้นแรกของลูก
Papa, borrowing is such fun!พ่อคะ การยืมนี่มันสนุกเหมือนกันนะคะ
These things aren't for borrowing.สิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะกับการยืม
Arrietty, you found something. Show your mother your first borrowing.อาริเอทตี้ ลูกได้ของมาด้วยนี่ โชว์ให้แม่ดูการยืมครั้งแรกของลูกสิ
We'll have to stop borrowing for a while.ช่วงนี้เราอาจจะต้องหยุดการยืม
I don't know who's more excited that you're in the house... the girls that wanna borrow your clothes or the boys that wanna take them off.ฉันไม่รู้ว่าใครตื่นเต้นที่คุณอยู่ในสโมสร สาว ๆ ที่ต้องการยืมเสื้อผ้าของคุณ หรือหนุ่มๆ ที่อยากจะถอดมันออก
It temporarily transfers them to a mortal.มันเป็นการยืมพลังมาใช้ชั่วคราว จนกว่าพวกเขาจะตายไป
Bring any books you'd like to check out to the counter.นำหนังสือที่คุณต้องการยืมไปที่เคาท์เตอร์
Bring any books you'd like to check out to the counter.นำหนังสือที่ต้องการยืมมาที่เคาท์เตอร์
Look at Pelant's library records again or why Caroline's bank accounts got hacked.ลองดูบันทึกการยืมห้องสมุด ของพาลานท์อีกครั้ง หรือทำไมบัญชีธนาคารของแคโรไลน์ ถึงถูกแฮ็ค
You want Bello to reach out.นายต้องการยืมมือเบลโล
Just stay here. All you need is to borrow the money, isn't it?แค่อยู่ที่นี่ เธอต้องการยืมเงินไม่ใช่เหรอ
Just stay. You just need to borrow money.อยู่ที่นี่เถอะ เธอแค่ต้องการยืมเงินนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยืม
Back to top