ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพิจารณาใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพิจารณาใหม่*, -การพิจารณาใหม่-

การพิจารณาใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพิจารณาใหม่ (n.) revision See also: repetition, review, repeat Syn. การหวนคิด, การรำลึก
English-Thai: HOPE Dictionary
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconsideration (n.) การพิจารณาใหม่ See also: การไตร่ตรองใหม่ Syn. review, revision
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
New evidence. New trial.หลักฐานใหม่ การพิจารณาใหม่
The State pleads for more time, Your Honor.ขอให้มีการพิจารณาใหม่อีกครั้งค่ะท่าน
There will be no cogitation.จะไม่มีการพิจารณาใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพิจารณาใหม่
Back to top