ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพอก*, -การพอก-

การพอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพอก (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การทับ
English-Thai: HOPE Dictionary
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
stucco(สทัค'โค) n. ไม้ฉาบปูน,ปูนพอกผนัง,ปูนฉาบ,การฉาบปูน,การพอกปูน. vt. ฉาบปูน,พอกปูน pl. stuccoes,stuccos
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now we do complimentary body wrap.ตอนนี้ก็ถึงเวลาการพอกตัวแล้ว
Yeah, she's going from mud wrap to murder rap, exfoliation to interrogation, manicure to manacles, shiatsu to...ใช่ เธอเปลี่ยนจากการพอกโคลน มาเป็นฆ่าคน ขัดผิวเป็นสอบปากคำ การทำเล็บเป็นการสังหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพอก
Back to top