ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำหมัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำหมัน*, -การทำหมัน-

การทำหมัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำหมัน (n.) sterilization See also: barrenness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
castrationการทำหมัน, การตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eugenic sterilizationการทำหมันเพื่อสุพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sterilizationการทำหมัน, การทำให้ไร้เชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
castration (n.) การทำหมัน See also: การตอน Syn. emasculation, gelding
emasculation (n.) การทำหมัน See also: การตอน Syn. gelding
gelding (n.) การทำหมัน See also: การตอน Syn. emasculation
vasectomy (n.) การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chemical castration.การทำหมันด้วยสารเคมี
Remind me to get a vasectomy.อย่าลืมเตือนฉันให้ไปการทำหมันด้วยนะ
Or castration anxiety.หรือความกังวลการทำหมัน
Sort of a pheromone vasectomy, which will negate everything he's told the jury.เป็นการทำหมันฟีโรโมน ซึ่งจะลบล้างทุกอย่างที่เขาบอกคณะลูกขุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำหมัน
Back to top