ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การถนอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การถนอม*, -การถนอม-

การถนอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถนอม (n.) preservation See also: keep, conservation, nourishment, protection Syn. การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง Ops. การทำลาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
freeze-dry (n.) การถนอมอาหารโดยแช่แข็งก่อนใส่ภาชนะสุญญากาศแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง
cure (n.) กระบวนการถนอมอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He wanted Daniel preserved.เขาต้องการถนอมร่างของแดเนียลไว้
The bones are fossilized... but this formation seems to be perfectly preserved.กระดูกกลายเป็นฟอสซิล แต่รูปร่าง มันได้รับการถนอมเป็นอย่างดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การถนอม
Back to top