ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การชี้แนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การชี้แนะ*, -การชี้แนะ-

การชี้แนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชี้แนะ (n.) suggestion See also: advice, recommendation Syn. การแนะ, การแนะนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our protection?สายตา พระราชทายาทของข้าขยาย กว้างไกลออกไปภายใต้การชี้แนะของหล่อน
It says the boy can enter your dreams, alter your perceptions, uh, kind of spirit guide.มันกล่าวว่า เด็กผู้ชายสามารถเขามาในความฝันของคุณ เปลี่ยนแปลงการรับรู้ของคุณ อาห์ เป็นรูปแบบของการชี้แนะของจิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การชี้แนะ
Back to top