ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การจองจำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การจองจำ*, -การจองจำ-

การจองจำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจองจำ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การผูกมัด
English-Thai: Nontri Dictionary
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"MY DOVE..." "I CAN THINK OF LITTLE ELSE..."การจองจำไม่มีความหมายกับชายที่ถูกสาป..
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก
IN DEATH, OUR UNION WILL BE ETERNAL.""การจองจำไม่มีความหมาย กับชายที่ถูกสาป
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน
I'm not saying that from the ashes of captivity, never has a greater phoenix metaphor been personified in human history.ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ จากเถ้าถ่านของการจองจำ... ไม่เคยมีการฟื้นคืนชีพของนกฟีนิกส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ฟื้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
Who were there during his incarceration.ใครที่เคยไปที่นั่นในช่วงของการจองจำ
Find the one thing I've always desired, that my prison has kept from me...ตามหาสิ่งๆหนึ่ง ที่ข้าปรารถนามาตลอด สิ่งที่การจองจำได้พรากไปจากข้า
Then I shall be free from this prison forever.ข้าก็จะเป็นอิสระ จากการจองจำนี้ตลอดกาล
I've been Neal Caffrey's handler at the Federal Bureau of Investigation since his release into our custody.ผมเป็นคนดูแลนีล แคฟรีย์ ที่เอฟบีไอ ตั้งแต่เขาพ้นจากการจองจำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การจองจำ
Back to top