ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การฆ่าฟัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การฆ่าฟัน*, -การฆ่าฟัน-

การฆ่าฟัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฆ่าฟัน (n.) killing
English-Thai: HOPE Dictionary
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bloodshed (n.) การฆ่าฟัน See also: การนองเลือด Syn. massacre, killing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม
As a head of each group, we can stop useless strife.ในตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง เราสามารถหยุดการฆ่าฟันที่ไร้ค่า
Give us Prince Jeonghyeon and we'll guarantee your life.ไม่ดีกว่าหรือที่เราจะ เลี่ยงการฆ่าฟันที่ไม่จำเป็น มอบตัวองค์ชาย จองเฮียน ให้เรา
From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat.เมื่อยืนได้, มันจะถูกจับโยน เข้าสู่เปลวเพลิงแห่งการฆ่าฟัน
Dream... illusion's...ซักวันข้าจะหยุดการฆ่าฟัน
So Akechi Mitsuhide was cautious?เจ้าหยุดการฆ่าฟันไม่ได้หรอก
We didn't want any bloodshed.เราไม่เคยต้องการการฆ่าฟัน
The vows speak of loyalty and abstinence and murder, but... why never love, Thomas?สิ่งเหล่านั้นพูดถึงความภักดี การฆ่าฟันไม่บาปยิ่งกว่าการมีความรักหรอกหรือ?
He doesn't invade our palace, and there are no guillotines.เราอยากได้การปฏิวัติโดยไม่นองเลือด ไม่มีการพลีชีพไม่มีการฆ่าฟัน
I will not dishonor Robert's last hours by shedding blood in his halls and dragging frightened children from their beds.ข้าจะไม่หยามเกียรติช่วง เวลาชีวิตที่เหลือของโรเบิร์ต ด้วยการฆ่าฟันใน ห้องโถงของเขา และลากตัวเด็กน้อยที่ หวาดกลัวออกจากเตียง
I led my people out of the Red Waste and into the slaughterhouse.ข้านำคนของข้า ออกจากดินแดนสีแดง มาสู้เมืองที่มีแต่ การฆ่าฟัน
But then I started to dry up from that year of binging on life, a year of killing.แต่ต่อมาฉันเริ่มที่จะหยุดคิดถึง ปีที่มีแต่การเที่ยวเล่นไปวันๆ ปีแห่งการฆ่าฟัน
"Norse father, you who chooses the slain on this winter solstice..."บิดาชาวนอร์ส ท่านเลือกการฆ่าฟันในวันเหมายันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การฆ่าฟัน
Back to top