ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การค้ำจุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การค้ำจุน*, -การค้ำจุน-

การค้ำจุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค้ำจุน (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,
English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การค้ำจุน
Back to top