ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การค้าน*, -การค้าน-

การค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค้าน (n.) objection See also: protestation, opposition Syn. การเถียง, การคัดค้าน Ops. การเห็นด้วย, การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oppositionการค้าน, ฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมันตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน
trademarkเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Put up a fight, dude. You are such a pushover. "No, I can't, really.งั้นต้องสู้หน่อยน้อง เธอมันหัวการค้านี่ "ไม่ ไม่ได้ จริงเหรอ โอเค"
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง
Or the government of an oil-based economy... like the United States.หรือรัฐบาลที่มีเงินทุนจากการค้าน้ำมัน อย่างสหรัฐ
Because the Cupelo Corporation is behind them.เหมือนจะเป็นบริษัทการค้านอกประทศ
S murder fit the profile. This is detective rick messer.ไม่มีทางอื่นจะพิสูจน์เรื่องการค้านั่น
I like having sex with Ron. It's not a trade.หนูต้องการมีเซ็กซ์กับรอน ไม่ใช่การค้านี่คะ
Wrote that killer exposé on big oil.เคยเขียนบทความที่ทำลายวงการค้าน้ำมันขนาดใหญ่
Sort of. He's a little bit out of commission.เค้าคงต้องการค่านายหน้า
So, all the players in this -- this shopping-center project have either fried, boiled, or kebabbed.งั้นทุกคนในโครงการนี้ ในโครงการศูนย์การค้านี้ ถ้าไม่ถูกทอด หรือต้ม ก็โดนปิ้งย่าง
But what this trade will do is serve as... a benchmark for future business, Kevin.แต่สิ่งที่การค้านี้จะทำคือการทำ หน้าที่เป็น มาตรฐานสำหรับธุรกิจในอนาคต ของเควิน
So, how many people have you talked to about this trade?ดังนั้นวิธีการที่หลาย ๆ คนได้ พูดคุยกับคุณ เกี่ยวกับการค้านี้? จำนวนน้อย.
Why shouldn't we back out of this trade right now?ทำไมเราไม่ควรกลับออกมาจาก การค้านี้ ตอนนี้?
And if we're wrong, then we got to find someone to help us get out of this trade.หาคนที่จะช่วยให้เรา ได้รับจากการค้านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การค้าน
Back to top