ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กักบริเวณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กักบริเวณ*, -กักบริเวณ-

กักบริเวณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักบริเวณ (v.) confine within an area See also: imprison Ops. ปล่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep in (phrv.) ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน) Syn. keep behind, keep indoors, remain behind, remain in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm grounded? I can't be grounded, okay?ฉันถูกกักบริเวณหรือ? ฉันถูกกักบริเวณไม่ได้นะ ตกลงไหม?
It's just that she's groundedเป็นเพราะเธอถูกกักบริเวณ
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This isn't a lie, I saw him, I fought.. -Detention, Mr Potterไม่ใช่เรื่องโกหก ,ผมเห็นเขา ผมสู้ กักบริเวณ คุณพอตเตอร์
But first, we've got to get you to a safe location.แต่นี่ ครี้งแรก เราต้อง กักบริเวณ คุณ
Maybe your powers are on the fritz... like what happened to dad.- กักบริเวณ 1 อาทิตย์ - 1 อาทิตย์
I want it contained, do you understand?กักบริเวณมันเอาไว้ซะ
Detention after school tomorrow.กักบริเวณหลังเลิกเรียนพรุ่งนี้
She's grounded. If I ever see her again, she's grounded.เจอเมื่อไหร่จะโดนกักบริเวณ
Okay, that's it. I am sick and tired of your lies, young lady. You're grounded.พอกันที อาเบื่อฟัง เรื่องโกหกของพวกเธอเต็มทีแล้ว หนูถูกกักบริเวณ
Your Majesty, we have been kept waiting for nearly three weeks.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม, เราถูกกักบริเวณไว้ นานกว่า 3 สัปดาห์แล้วเพคะ
To ensure it doesn't happen again all four of you will receive detention.และเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่กระทำซ้ำอีก เธอทั้งสี่คน จะถูกกักบริเวณ
You will join your classmates in detention.จึงต้องกักบริเวณร่วมกับเพื่อน ๆ
You'll be serving detention with Hagrid tonight.เธอจะได้รับโทษ กักบริเวณกับแฮกริดคืนนี้
You will be held in detention until your evacuation center clears you for transport.คุณจะโดนกักบริเวณ จนกว่าศูนย์อพยพยืนยันมา
I will be writing to your families tonight, and you will both receive detention.ฉันจะเขียนถึงครอบครัวพวกเธอคืนนี้ และเธอทั้งสองจะถูกกักบริเวณ
You better watch your mouth or you're gonna get grounded.ระวังปากไว้หน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกกักบริเวณ
God. Stop. That's it!หยุด พอกันที แกถูกกักบริเวณ เข้าบ้านไป
She's grounded.ลูกถูกกักบริเวณอยู่นะ
Are they not allowed out when they're grounded?อ่าว ปกติเค้าห้ามออกไปไหนหรอ ถ้าถูกกักบริเวณ?
She's supposed to be grounded, but he let her out.เธอควรจะถูกกักบริเวณ แต่เขาเธอปล่อยเธอมา
Have their car keys taken away or get grounded.ถูกส่ง ไปห้องอาจารย์ใหญ่ ถูกยึดกุญแจรถ หรือถูกกักบริเวณ
Yes, he should be grounded. He should be something, for God's sake!เราต้องกักบริเวณลูก เราต้องทำอะไรซักอย่าง
And if you do, you're grounded.และถ้าเธอรู้ ถูกกักบริเวณแน่ๆ
Prison or under house arrest.ติดคุก ไม่ก็โดนกักบริเวณ
The police have blocked off the area, they are keeping us in here, with no explanations.ตำรวจปิดล้ออมเราเอาไว้ พวกเขากักบริเวณเราที่นี่ โดยไม่มีคำอธิบาย
If you wait 15 minutes, he'll be late and you'll have to ground him.ถ้าคุณรอ 15 นาที ,เขาจะกลับสาย แล้วคุณก็จะกักบริเวณเขา
You know, Mom wanted me to ground you.นี่ ,แม่เค้าจะให้กักบริเวณแก
Susan Gardner, get your ass back in the house on the count of three, or you're grounded.ซูซาน การ์ดเนอร์ ย้ายก้น กลับเข้าไปในบ้าน พ่อจะนับถึงสาม ไม่งั้นโดนกักบริเวณ
Well, I think it's safe to say that you're grounded.งั้นแม่คิดว่ามันคงดี ที่จะพูดว่าลูกโดนกักบริเวณ
Losing a parent isn't easy, which is why I'm sentencing you to three months house arrest.การสูญเสียพ่อนั้นทำใจลำบาก ด้วยเหตุนี้ ศาลจะแค่กักบริเวณคุณ ให้อยู่แต่ในบ้าน
House arrest might sound like a breeze, but I've seen many a folk get a bit loopy after too long.การถูกกักบริเวณเหมือนจะแค่ชิวๆ แต่เห็นมาหลายรายแล้วที่ประสาทจะกิน พออยู่ไปนานๆเข้า
You are not going to the party. You, young lady, are grounded.คุณจะไม่ไปงานเลี้ยงนั่น คุณ สาวน้อย ถูกกักบริเวณแล้ว
You're grounded. Come back here.คุณถูกกักบริเวณแล้ว กลับมานี่นะ
You're not my real father.ลูกถูกกักบริเวณ,สาวน้อย
'cause if you are, you are so grounded.เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น เธอถูกกักบริเวณแน่
So I've decided to unground them for the homecoming dance.ดังนั้นผมตัดสินใจที่จะยกเลิกการกักบริเวณพวกเค้า สำหรับงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า
Grounding you was an appropriate punishment,ว่าการกักบริเวณลูกเป็นการลงโทษที่เหมาะสม
You're both grounded for a month.แกทั้งคู่ต้องถูกกักบริเวณ 1 เดือน
Well, I certainly hope you grounded eric.ผมหวังอย่างยิ่ง ว่าคุณจะกักบริเวณอิริค
Arrest everyone on board that shuttle and quarantine them.จับทุกคนบนยานนั้น แล้วกักบริเวณเอาไว้
Right. You're grounded.เยี่ยม เธอถูกกักบริเวณแล้ว
And they rounded us all up, and they put us here.พวกเขากักบริเวณและพาพวกเรามาที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กักบริเวณ
Back to top