ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลุ่มเป้าหมาย*, -กลุ่มเป้าหมาย-

กลุ่มเป้าหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มเป้าหมาย (n.) target group
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individual Approachการให้สุขศึกษาแบบรายบุคคล, ให้เป็นรายบุคคล, การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hit the target dead center.กลุ่มเป้าหมายศูนย์ตาย
And they also have a goal for their target namely the population.มันยังมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมายของมัน บรรษัทต้องการเปลี่ยนประชาชน
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน
Agent Walker, you have preexisting social history with the target.เจ้าหน้าที่ วอล์กเกอร์ คุณมีประวัติทางสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย
I have a target list.Your name's on itฉันมีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชื่อคุณก็คือหนึ่งในนั้น
All your specific target audience-- coupons.เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายได้ ใช้คูปอง
And our focus groups tell us 18 to 35 year olds are unhappy.แต่กลุ่มเป้าหมายของเรา อายุ 18 - 35 ปี คงไม่มีความสุขซักเท่าไหร่
These are very wealthy prospects, Ray.คนพวกนี้เขารวยมาก คือกลุ่มเป้าหมาย เรย์
Hey, Walter, you said this toxin could be programmed to targetเฮ้วอลเตอร์ คุณบอกว่าพิษนี้สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
Can't you just make an inspiring Winger speech about trust, throw in a few digs at an easy celebrity target, and put a ribbon on this thing?คุณพอจะช่วยกล่าวสุนทรพจน์ดลใจ สไตล์วิงเกอร์เกี่ยวกับความเชื่อใจ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจอย่างถ่องแท้ และจบเรื่องนี้อย่างสวยงามได้มั้ย?
It doesn't... it doesn't really fit his victimology.มันไม่... มันไม่ ค่อยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเขาเท่าไหร่
Those who want to spend money but don't have a lover, and those that just watch a special program on TV ...can't we have them as our target audience?คนที่ต้องการจะใช้เงินแต่ไม่มีคู่รัก และคนที่เค้าดูโปรแกรมพิเศษทางทีวี คนเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรารึไง
That's because there are new alcoholic beverages targeted to kids, Will.แต่เพราะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใหม่ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กน่ะวิลล์
It's the result of intensive targeting.มันเป็นผลมาจากการ เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย
We could launch a drone off of any carrier in the gulf and hit any target we want.เราสามารถเปิดจมูกออกจากบริการใด ๆ ในอ่าว และกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการใด ๆ
Everybody else, hit the target hard.คนอื่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง หนัก

กลุ่มเป้าหมาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対象[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลุ่มเป้าหมาย
Back to top