ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลับระลึกขึ้นได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลับระลึกขึ้นได้*, -กลับระลึกขึ้นได้-

กลับระลึกขึ้นได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับระลึกขึ้นได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลับระลึกขึ้นได้
Back to top