ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กริยาช่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กริยาช่วย*, -กริยาช่วย-

กริยาช่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริยาช่วย (n.) auxiliary verb
English-Thai: HOPE Dictionary
shall(แชล,ชึล) auxv. กริยาช่วยที่มักใช้กับบุรุษที่1เพื่อแสดงถึงอนาคต และใช้กับบุรุษที่ 2 เฉพาะในประโยคคำถาม,จะ,พึงจะ,จักต้อง,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ
English-Thai: Nontri Dictionary
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
might (aux.) กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may See also: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
be going to (aux.) จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต) See also: จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ Syn. must, be about to, will
could (aux.) กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can See also: สามารถ
is (aux.) เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
modal auxiliary (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auxiliary verb
modal auxiliary verb (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auxiliary
modal auziliary (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auxiliary verb
modal verb (n.) คำกริยาช่วย Syn. modal auziliary, modal auxiliary verb
shall (aux.) จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต) See also: จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ Syn. be going to, must, be about to, will
shalt (aux.) จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต มักใช้กับ thou) (คำโบราณ) Syn. shall
should (aux.) กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กริยาช่วย
Back to top