ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กราบไหว้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กราบไหว้*, -กราบไหว้-

กราบไหว้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราบไหว้ (v.) worship See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา
English-Thai: HOPE Dictionary
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to go back once to visit my parent's gravesข้าต้องการจะไป กราบไหว้ พ่อ แม่ ที่สุสาน
Filial piety is important, you should goกราบไหว้บรรพชน เป็นสิ่งสำคัญ เจ้าควรไป
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น
Grandma said, in a couple of days i should go and visit my parents gravesท่านยายบอกข้าว่า อีกสองวัน จะต้องไปกราบไหว้พ่อแม่ที่สุสานแล้ว
The library was a not only cultural but a religious symbol,... a place where the pagans worshiped their ancestral gods.หอสมุดนี้ไม่ใช่แค่เป็นสัณลักษณ์ทางวัฒนธรรม\ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอีกด้วย ที่ที่พวกเพเกินกราบไหว้สักการะเทพเจ้าผู้เป็นบรรพบุรุษของตน
Maybe you've placed her on a pedestal, in hopes that she's a beacon of goodness.เธอคงจะยกเขาขึ้นหิ้ง กราบไหว้บูชาไปแล้ว
But a lot of their mojo from worshippers, from people feeding them.แต่เวทมนต์ส่วนมาก ได้มาจากของสักการะ ที่คนกราบไหว้พวกเขา
You might as well be praying to leprechauns or unicorns or the motherfucking Kardashians.พวกแกมันก็คล้ายกำลัง กราบไหว้คนแคระ ไม่ก็ตัวยูนิคอร์น หรือตระกูลคาร์ดาเชี่ยนห่าเหวนั่น
♪ O hear the angel voices#วันทากราบไหว้พระเยซู#
Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on Earth, as it is in Heaven.ข้าแต่ พระบิดา ผู้ผ่านฟ้าทิพาลัย พระนามระบือไกล คนกราบไหว้ทั่วหน้ากัน ต่างคนปรนนิบัติตามดำรัสพระทรงธรรม์ เหมือนอย่างชาวสวรรค์สนองสรรพบัญชา
Congratulations to all of us for refusing to resort to idol worship and rampant cannibalism.ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน ที่ไม่ต้องไปค้างแรม เพื่อบูชากราบไหว้ และกินกันเองอย่างอาละวาด
There's no need to pray It's okayก็ไม่ต้องกราบไหว้ให้มากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กราบไหว้
Back to top