ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระแนะกระแหน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระแนะกระแหน*, -กระแนะกระแหน-

กระแนะกระแหน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแนะกระแหน (v.) satirize See also: speak ironically, ridicule Syn. ถากถาง, เย้ยหยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am so sick of people taking their insecurities out on me.ฉันล่ะเบื่อนังพวกชอบกระแนะกระแหนนี่จริงๆ
Great job protecting your short supply of it.งานที่เยี่ยมที่ป้องกันการกระแนะกระแหนของคุณ
The sarcasm's a little stale, though.ถึงจะโดนกระแนะกระแหน ก็เถอะ
We heard him undermining you when you were just trying to make, you know, your little new head-of-state video.เราได้ยิน เขาพูดกระแนะกระแหนคุณ ตอนที่คุณพยายามอัดเทป วีดีโอผู้นำรัฐคนใหม่
But Park Chae Rin, why do you keep talking down to me?ทำไมคุณต้องกระแนะกระแหนฉันด้วยคะ?
Frankly, I'm deeply offended by these sort of insinuations from someone that I once considered a friend.ตรงๆเลยน่ะ ผมรู้สึกไม่พอใจ ที่มีคนมาพูดจากระแนะกระแหน จากคนที่เคยได้ชื่อว่า "เป็นเพื่อนกัน"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระแนะกระแหน
Back to top