ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระเตง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระเตง*, -กระเตง-

กระเตง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเตง (v.) carry See also: carry something on one´s waist, carry (a child) on one´s hip, hold, convey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imagine, bringing your child to work in the first place.คิดอะไรอยู่ถึงกระเตงลูกมาที่ทำงานด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระเตง
Back to top