ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระปลกกระเปลี้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระปลกกระเปลี้ย*, -กระปลกกระเปลี้ย-

กระปลกกระเปลี้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระปลกกระเปลี้ย (adv.) feebly See also: wearily, weakly Syn. เพลีย, เหนื่อย Ops. กระปรี้กระเปร่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระปลกกระเปลี้ย
Back to top