ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระบุง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระบุง*, -กระบุง-

กระบุง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบุง (n.) wicker basket See also: bamboo basket
กระบุงโกย (adj.) abundant See also: plentiful, numerous Syn. มาก, มากมาย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ Ops. น้อย, เบาบาง
English-Thai: Nontri Dictionary
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's tons of lore about it.มีตำนานเป็นกระบุงเกี่ยวกับมัน
Someone sending a bunch of texts? Spencer's laptop disappearing?ทั้งเรื่องที่มีคนส่งข้อความมาเป็นกระบุง
You're not gonna give me a bunch of facts about the area and the demographics?จะไม่บอกข้อเท็จจริงเป็นกระบุง เกี่ยวกับพื้นที่และประชากร ให้ฉันฟังสักหน่อยเหรอ
Well, you better get your second wind, because we still have a lot left in our coffers.คุณต้องรีบเติมำลังก็อกสอง เพราะเรายังเหลือทองอีกเป็นกระบุง
I just have a bunch of school stuff coming up next month.ฉันมีงานโรงเรียนเป็นกระบุง ดาหน้าเข้ามาเดือนหน้า
But if you need a fifty of Purple Urkle, I am not the girl to ask.อยากได้ปุ๊นดีๆ สักกระบุง ฉันนี่เลย หาไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระบุง
Back to top