ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระทั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระทั่ง*, -กระทั่ง-

กระทั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทั่ง (prep.) until See also: through, till, as far as, onward to Syn. จนถึง, จนกระทั่ง
กระทั่งถึง (prep.) till See also: until Syn. จนถึง, จนกระทั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
hitherto(ฮิธ'เธอะท) adv. จนกระทั้งเดี๋ยวนี้,จนบัดนี้, Syn. until now
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน
unto(อัน'ทู) prep. แก่,จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง
English-Thai: Nontri Dictionary
hitherto(adv) มาจนบัดนี้,ก่อนนี้,จนกระทั่งบัดนี้
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
into(pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
unto(pre) จนถึง,จนกระทั่ง,จนกว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Sessionรอบการซื้อขายช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as yet (idm.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้, ตอนนี้, จนถึงตอนนี้
even (adv.) แม้กระทั่ง See also: แม้แต่
heretofore (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. so far, yet
hitherto (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. heretofore, so far, yet
keep for (phrv.) เก็บไว้ใช้จนกระทั่ง See also: เก็บไว้จนกว่า Syn. hold for, reserve for, save for
keep till (phrv.) คอยจนกระทั่ง
keep until (phrv.) คอยจนกระทั่ง
pending (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า Syn. till, until
Perish the thought (idm.) อย่าแม้กระทั้งคิดเกี่ยวกับมัน
through (prep.) ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
till (conj.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
till (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
until (conj.) จนกระทั่ง See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า Syn. till
until (prep.) จนกระทั่ง See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า Syn. till
unto (prep.) จนกระทั่ง See also: จนถึง, ถึง Syn. until, till
yet (adv.) ตราบจนกระทั่งบัดนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't even know what it is!ฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่ามันคืออะไรกันแน่
I don't even know his nameฉันไม่รู้แม้กระทั่งชื่อเขา
We don't even know where we're trying to goพวกเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรากำลังจะพยายามไปยังที่ใด
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, he was fine up until a moment ago. You? Not so much.เหรอ เขามีอาการดีขึ้น กระทั้ง เมื่อครู่ที่ผ่านมา คุณไม่คิดว่าเกินไปเหรอ
Renzulli says I can't tell war stories till my second partner.เรนซูริ ว่า ผมเล่านิทานการต่อสู้ไม่เป็น กระทั้ง คู่หูคนที่สองของผม
A perfectly good boat, until you shot it!เรือดีๆลำหนึ่ง กระทั้ง นายยิงมัน
I didn't hear it until it was too late.ไม่ได้ยินเสียงมันเลย กระทั่ง มันมาถึงตัวแล้ว
Even monkey business.กระทั่ง Monkey Business เลยล่ะค่ะ
Until we made a discoverey.กระทั้ง พวกเรามาพบมันเข้า
Until Marcia asked me to move to Florida with her.กระทั้ง มาร์เชียขอร้องผม ให้ย้ายไปฟลอริด้ากับเธอ
Until... that blue paper hat... somehow put him in mind... of his family's tragedy.กระทั่ง... หมวกกระดาษสีฟ้า... สะกิดใจเขา...
Even the King?กระทั่ง... องค์ราชา?
Apparently even State's discouraging foreign dignitaries from attending.กระทั่งกระทรวงต่างประเทศ ก็ไม่แนะให้ผู้นำต่างชาติมา
Until the first team lost contactกระทั่งกลุ่มแรกขาดการติดต่อ
Slowly the days turned sour and the watchful nights closed in.กระทั่งกษัตริย์พราน ธรันดูอิล ทว่าความสงบและมั่งคั่งมิได้ยั่งยืน
Until most believed her sarcophagus..กระทั่งคนส่วนใหญ่คิดว่าโลงศพของเธอ
Even Natsuki's foolishness.กระทั่งความงอแงของนัตสึกิ
Until a new question crossed my mind.กระทั่งคำถามใหม่ เข้ามาในหัวผม
He even talks like a wildling now.กระทั่งคำพูดก็ยังเหมือนคนเถื่อน
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ
Until you became Helena.กระทั้งคุณกลายเป็นเฮลิน่า
Until you tell me, I'll never want to know what other names are in this book.กระทั่งคุณบอกผม ผมไม่เคยต้องการที่จะรู้ ว่ามีชื่อใครอื่นอีกบ้างในสมุดเล่มนี้
And you feel that tiny heart beat and you know that you couldn't love anything more in the whole world.กระทั่งคุณสัมผัสหัวใจดวงน้อยที่เต้นอยู่ คูณรู้ได้ทันทีว่า คุณไม่อาจรักอะไรมากไปกว่านี้แล้ว
Then they had to go and turn on the TV.กระทั่งดันทุลังเดินไปเปิดทีวี
Even when Dean rebuilt her from the ground up, he made sure all these little things stayed, 'cause it's the blemishes that make her beautiful.กระทั่งตอนดีนประกอบรถใหม่ ตั้งแต่เริ่ม เขาให้สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ คงอยู่ เพราะตำหนินี่เอง ที่ทำให้รถสวยงาม
Even now you only exist because Russia allows you to.กระทั่งตอนนี้คุณตั้งประเทศอยู่ได้ เพราะรัสเซียอนุญาติ
Eventually, your grandfather had to assign a septa to watch her at meals.กระทั่งตาของเจ้า สั่งให้เซปตา คอยจับตาเธอเวลาทานอาหาร
Kyuukou machi no, fumikiri atari At the railroad crossing, waiting for the express to passกระทั่งตามทางรถไฟ ขณะยืนรอให้มันแล่นผ่าน Kyuukou machi no, fumikiri atari
Until now, I tried to understand you.กระทั่งถึงตอนนี้ ผมพยายามเข้าใจพ่อ
Until we was wakened by this terrible...กระทั่งถูกปลุกให้ตื่นด้วยสิ่งที่น่ากลัว...
They started a tradition.กระทั่งทำเป็นประเพณี
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง
With every fiber in your body, still small.กระทั่งทุกอานุภาพในร่างกายเจ้า ถูกอัดเป็นก้อน
Even the damn tomato juice made me think thatกระทั่งน้ำมะเขือเทศบ้านั่นยังทำให้ผมคิดถึงเลือด
Until now. I know the risk,กระทั่งบัดนี้ ผมรู้ว่ามันเสี่ยง
Until now. I know the risk, but I have to know her.กระทั่งบัดนี้ ผมรู้ว่ามันเสี่ยง แต่ผมต้องรู้จักเธอ
Ever since this thing started, you've been bending the rules...กระทั่งบางอย่างเกิดขึ้น คุณเคยเลี่ยงกฎหมาย
Not even our top military commanders know of its contents.กระทั่งผบ.ทหารชั้นสูงสุดของเรา ก็ยังไม่รู้เนื้อหาของมัน
Looking under every rock.กระทั่งพลิกแผ่นดินหา
Even those in our line of work.กระทั่งพวกที่ทำงานแบบพวกเรา
In your own crazy and miserable way, you fought on... until they had to drag you away and lock you in an iron box...กระทั่งพวกนั้นจับนาย ขังในโลงเหล็กนั่น... - ทำให้นายหมดหนทาง - พระเจ้า!
And then, when I was 17, he had a heart attack.กระทั่งพอฉันอายุ 17 พ่อหัวใจวาย
Mm, not even his wife knew he was here.กระทั่งภรรยาของเขาก็ยังไม่รู้ว่า เขาทำงานที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระทั่ง
Back to top