ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจับปิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจับปิ้ง*, -กระจับปิ้ง-

กระจับปิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) silver genital-cover of a girl See also: cover, fig leaf Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) fig-leaf worn by little girl See also: golden or silver medallion Syn. จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
""Jockstrap Saves Principal From Burning Car! ""'นายกระจับปิ้ง ช่วยไม่ให้อาจารย์ถูกไฟไหม้'

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจับปิ้ง
Back to top