ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรรมกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรรมกร*, -กรรมกร-

กรรมกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
English-Thai: HOPE Dictionary
antiunion(แอนทียูน' เนียน) adj. ต่อต้านสหพันธ์กรรมกร. -antiunionist n.
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
coolie(คู'ลี) n. กุลี,กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
denimsชุดทำงาน,ชุดกรรมกร (ที่ตัดด้วยผ้าฝ้ายหยาบลายสอง)
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย,ความเพลีย,งานที่ลำบาก,งานกรรมกร,งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n.,pl. ชุดใช้แรงงาน (ของทหาร) vt. เหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
longshoreman(ลอง'ชอร์'เมิน) n., กรรมกรท่าเรือ pl. longshoremen
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร
proletarian(โพรลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพวกกรรมการหรือพวกไพร่,เกี่ยวกับชนชั้นต่ำ. n. ชนชั้นกรรมกร,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ., See also: proletarianism n.
proletariat(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
proletariate(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
stevedore(สที'วีดอร์) n. กรรมกรขนของขึ้นลงที่ท่าเรือ,บริษัทรับขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ. vt. ขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ. vi. ขนของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
transitive(แทรน'ซิทิฟว) adj. เกี่ยวกับสกรรมกริยา,เกี่ยวกับการผ่านหรือสิ่งผ่าน,เกี่ยวกับสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitivity n.
transitive verbn. สกรรมกริยา
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
unioncrat(ยู'เนียนแครท) n. ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร
unionism(ยู'เนียนนิสซึม) n. หลักการของสหภาพกรรมกร,ลัทธิอยู่ร่วมกัน,ลัทธิรวมกัน
unionist(ยู'เนียนนิสทฺ) n. นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน,ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร,ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน,สมาชิกของสหภาพการค้า, See also: unionistic adj.
wharfie(วอร์ฟ'ฟี) n. กรรมกรท่าเรือ
white-collar(ไวท'คอล'ละ) adj. เกี่ยวกับคนงานที่ไม่ใช่กรรมกรเช่นพวกเสมียนหรือนักวิชาการ
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
workingman(เวิร์ค'คิงแมน) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นกรรมาชีพ pl. workingmen, Syn. worker
workman(เวิร์ค 'เมิน) n. คนงาน,กรรมกร pl., See also: workmen
workwoman(เวิร์ค'วูเมิน) n. คนงานหญิง,กรรมกรหญิง pl. workwomen
English-Thai: Nontri Dictionary
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
intransitive(adj) อกรรมกริยา
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Burlapอุตสาหกรรมกระสอบปอกระเจา [TU Subject Heading]
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Orthopedicsศัลยกรรมกระดูก [TU Subject Heading]
Picture frame industryอุตสาหกรรมกรอบรูป [TU Subject Heading]
Working class ชนชั้นกรรมกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
workingmen (n.) กรรมกร See also: ผู้ใช้แรงงาน
sandhog (n.) กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)
wetback (n.) กรรมกรชาวเม็กซิโกที่เข้าอเมริกาโดยผิดกฏหมาย See also: เพื่อทำงานเป็นกรรมกร (คำต้องห้าม)
roustabout (n.) กรรมกรท่าเรือ Syn. laborer, stevedore, longshoreman
docker (n.) กรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือใหญ่ See also: กรรมกรท่าเรือ Syn. loader
loader (n.) กรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือใหญ่ See also: กรรมกรท่าเรือ Syn. docker
stevedore (n.) กรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือใหญ่ See also: กรรมกรท่าเรือ Syn. docker, loader
fink (n.) สายลับของกรรมกร (คำสแลง)
intransitive (adj.) ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
intransitive verb (n.) อกรรมกริยา
neoclassical (adj.) เกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมกรีกหรือโรมันโบราณ
orthopedics (n.) ศัลยกรรมกระดูก
transitive (adj.) เกี่ยวกับสกรรมกริยา
transitive (n.) สกรรมกริยา
transitive verb (n.) สกรรมกริยา
working class (n.) ชนชั้นกรรมกร See also: ชนชั้นผู้ที่ทำงานรับจ้าง (โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้แรงงาน)
working-class (adj.) เกี่ยวกับชนชั้นกรรมกร See also: ชนชั้นผู้ที่ทำงานรับจ้าง (โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้แรงงาน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mayday, mayday!กรรมกรกรรมกร! บรูโน่ 64 จะ ลดลง
The referee has already stopped the fight! Mamma mia!กรรมกรยุติการชกแล้วครับ ให้ตายสิ
♪ Karma, karma, karma, karma, karma Chameleon ♪กรรมกรรมกรรมกรรมกรรม กิ้งก่า
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ
Just what are you doing in this car, coolie?แกมาทำอะไรในตู้นี้ ไอ้กรรมกร
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง
I've been pounding the pavement since I've been back.ตอนกลับมา ฉันได้งานกรรมกรสร้างถนน.
My pupils! To labor!ให้นักเรียนเป็นกรรมกร
I've been takin' all these jobs interviews and stuff, so I'm not gonna be just a construction worker.ผมจะไปสัมภาษณ์แล้วทำงานเลย จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมกรอยู่อย่างนี้
But in 20 years if you're still livin' here, comin' over to my house to watch the Patriots games, still workin' construction, I'll fuckin' kill ya.ถ้าอีก 20 ปี เรายังอยู่ที่นี่ นายเข้ามาดูเกมที่บ้านชั้นแล้ว ยังเป็นกรรมกรเหมือนเดิม ชั้นจะฆ่านาย
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
The next thing they show is some stupid redneck in handcuffs who looks absolutely stunned that this is happening to him.ต่อมาเราก็จะเห็น กรรมกรโง่ๆ โดนใส่กุญแจมือ เขาดูตกใจมาก ที่เรื่องนี้เกิดขี้นกับเขา
Sometimes the redneck is actually watching the Discovery Channel when they break in to arrest him.บางทีพวกกรรมกรกำลังดู ช่อง ดิสโคเวอรี่ อยู่ ตอนที่พวกนั้นบุกเข้ามาจับตัว
What about that conductor friend of yours?แล้วเพื่อนกรรมกร ของคุณล่ะ
This is detective angel batista from miami metro homicide.นี่นักสืบแองเจิ้ล บาทิสต้า หน่วยอาชญากรรมกรมตำรวจไมอามี่
I'm a police sergeant. Miami metro homicide.ผมเป็นจ่าตำรวจ หน่วยอาชญากรรมกรมตำรวจไมอามี่
Miami Metro Homicide.อยู่แผนกฆาตรกรรมกรมตำรวจไมอามี่
You know, you can go into early labor sucking face like that!เธอรุ้ไหม จะทำหน้าแบบเก่าก็ได้นะ\แบบหน้ากรรมกรดูดนมหน่ะ
I put a bullet in Alvarez, you drop as many wetbacks as you can.ฉันจะฝังกระสุนปืนใส้หัวไอ้อัลวาเรช นายจัดการฆ่าไอ้พวกขี้ข้ากรรมกรเม็กซี่ เท่าไหร่ก็ได้ที่นายทำได้
It's no sense that my dad was buried with them wetbacks!มันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยที่พ่อของฉัน ถูกฝังไว้กับพวกกรรมกรด่างด้าวเม็กซิโก
Kill this Cracker-Wetback alliance now.ฆ่าไอ้พวกขี้ข้ากรรมกรเม็คซิโก โคเคน พันธมิตรมัน ได้แล้วตอนนี้
He was a laborer why would I know his name?เขาเป็นกรรมกร- -\ ทำไมผมจะต้องรู้จักชื่อเขาด้วย?
On aeschylus. [laughter] And i'm also thankful for this nice home.เรื่องวรรณกรรมกรีกให้เสร้จ และหนูก็รู้สึกขอบคุณ บ้านที่แสนสวยหลังนี้
You stop doing manual labor.คุณจะเลิกเป็นกรรมกรขายแรงงาน
They seem to use them as some sort of slave labor.พวกมันดูเหมือน ใช้เด็กเป็นกรรมกร
I thought I smelled blue collar.ฉันว่าฉันได้กลิ่นพวกชนชั้นกรรมกรนะ
The two of us, we suffer from a Shakespearean relationship that borders on Greek tragedy.เรา 2 พ่อลูก ทนทุกข์ กับสัมพันธภาพแบบเช็คสเปียร์ ตามแบบโศกนาฎกรรมกรีก
Ah, I thought I'd married a longshoreman there for a while.ผมนึกว่าผมแต่งกับกรรมกรท่าเรืออยู่พักนึง
But he needed money, so he was most likely a day laborer, a janitor, maybe a handyman.แต่เขาต้องการเงิน เขาเป็นประเภทกรรมกรรายวัน ภารโรง อาจจะเป็นช่างซ่อม
Left in a container for days with little food or water, they owe their lives to longshoreman and Brooklyn native, Joseph Deluca.ถูกทิ้งไว้ในตู้สินค้าเป็นวัน ด้วยอาหารและนํ้าเพียงเล็กน้อย พวกเขาเป็นหนี้ชีวิตให้ กับกรรมกรท่าเรือและ ชาวบรุคลินท์,โจเซฟ เดอลูก้า
Well, leases are made to be broken.กับกรรมกรท่าเรือบางคน ดี สัญญากำลังจะถูกทำลาย
Contract talks have ended temporarily between the city and its labor union with both sides making some angry charges...ข้อตกลงการพูดคุยได้จบลงกระทันหัน ..ระหว่างเมืองกับสหภาพกรรมกร ..ทั้งสองได้แสดงความโกรธต่อกัน
The municipal labor unions broke off talks demanding that the city withdraw what they call their outrageous and irresponsible contract proposals...สหภาพกรรมกรได้หยุดการเจรจา ..ความต้องการได้ถูกเมืองยกเลิก ..สิ่งที่พวกเขาเรียกร้อง
All we needed was a passing grade, and we had it until you dragged us into this mess.ตอนเลือกไซส์รองเท้ากรรมกรเถอะ ทั้งหมดที่เราต้องการคือเกรดผ่าน ซึ่งเราได้มันอยู่แล้ว จนกระทั่งเธอกวนน้ำให้ขุ่น
What a Greek tragedy, honey!สิ่งที่เป็นโศกนาฏกรรมกรีก, น้ำผึ้ง!
Mayday. Mayday. Commencing emergency...วันกรรมกร วันกรรมกร เริ่ม ฉุกเฉิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรรมกร
Back to top