ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรมเกรียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรมเกรียม*, -กรมเกรียม-

กรมเกรียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมเกรียม (v.) be grieved See also: be sore at heart, sorrow Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรมเกรียม
Back to top