ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กดตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กดตรา*, -กดตรา-

กดตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กดตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, ตีตรา, ตอกตรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กดตรา
Back to top