yellow

แปลว่า


adj เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก
adj เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์
adj ขี้ขลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: ตาขาว
n สีเหลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: สีเหลือง
n สีย้อมสีเหลือง
n ไข่แดง
vi กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)
vt กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)

รูปภาพ


yellow สีเหลืองสีเหลือง

หมวดคำ