welcome

แปลว่า


adj เป็นที่ยอมรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นที่ชื่นชมยินดี
adj ซึ่งเต็มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยินดี
n การต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: greeting , reception
คำที่เกี่ยวข้อง: การรับรอง
vt ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: greet , receive , salute
คำที่เกี่ยวข้อง: รับรอง
int ยินดีต้อนรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอต้อนรับ , ด้วยความยินด ี(ต้อนรับ)

ตัวอย่างประโยค


I am pleased to welcome two new teachers. ฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
You are not welcome here. ที่นี่ไม่ต้อนรับคุณ
You're welcome to stay with us next time. ยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
On behalf of my company, I would like to welcome you here. ในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
You're welcome to come here anytime. ที่นี่ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ

คำที่มี "welcome" ในคำ


welcomely adv อย่างยินดีต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: pleasantly

welcomeness n ความยินดีต้อนรับ

welcomer n ผู้ต้อนรับ

welcome back phrv ต้อนรับกลับ

welcome in phrv ต้อนรับเข้ามา

welcome to phrv ต้อนรับสู่

welcome with phrv ต้อนรับด้วย

unwelcome adj ไม่เป็นที่ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: uninvited
คำตรงข้าม: welcome

unwelcome adj ไม่เป็นที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: undesirable , unwished
คำตรงข้าม: desirable

unwelcomely adv อย่างน่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: cruellyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top