unload

แปลว่า


vt เอาขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: unload , unburden , unpack , disburden , discharge , drain , dump , empty , pour off
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนขึ้น , ถ่ายของ , ถ่ายสินค้า , ถ่ายเทสินค้า
คำตรงข้าม: lade , load , pack.
vi ขนสินค้าออก
ความหมายเหมือนกับ: unload , unburden , unpack , disburden , discharge , drain , dump , empty , pour off
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนออก , ถ่ายสินค้าออก
คำตรงข้าม: lade , load , pack
vt เอาออก
คำตรงข้าม: load
vt โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น