unfriendly

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: hostile
คำที่เกี่ยวข้อง: มุ่งร้าย
คำตรงข้าม: friendly
adv อย่างไม่เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: hostile
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างมุ่งร้าย
คำตรงข้าม: friendly


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top