unemployment

แปลว่า


n จำนวนผู้ว่างงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวเลขผู้ว่างงาน
n การว่างงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่มีงานทำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top