twice

แปลว่า


adv สองครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: สองหน , สองวาระ
adv สองเท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นสองเท่า

ตัวอย่างประโยค


The temperature is taken twice a day. มีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
They watch it twice a week. พวกเขาดูมันสองครั้งต่อสัปดาห์
What, are you deaf? I call you twice. อะไรนะ คุณหัวหนวกหรือไง? ฉันเรียกคุณตั้งสองครั้ง
He's only going to call twice an hour. เขาก็แค่โทรจะโทรมาสองครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
Call me twice a day. โทรหาฉันสองครั้งต่อวันนะ