training

แปลว่า


n การฝึก
คำที่เกี่ยวข้อง: การอบรม
adj เกี่ยวกับการฝึก

ตัวอย่างประโยค


How much lab training have you had? คุณได้รับการฝึกในห้องปฏิบัติการมามากแค่ไหน