secretary

แปลว่า


n เลขานุการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตำแหน่งเลขานุการ
n ผู้จัดการ (ของสมาคม)
n รัฐมนตรี
ความหมายเหมือนกับ: secretaire
คำที่เกี่ยวข้อง: เจ้าหน้าที่ระดับสูง , เลขาธิการ
n โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน)
ความหมายเหมือนกับ: writing desk , escritoire
คำที่เกี่ยวข้อง: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ

รูปภาพ


secretary เลขานุการเลขานุการ

ตัวอย่างประโยค


His secretary set the meeting. เลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้

หมวดคำ