politician

แปลว่า


n นักการเมือง
ความหมายเหมือนกับ: party man , partisan , demagogue , congressman
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เล่นการเมือง
n ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
n ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวดคำ