mountaineer

แปลว่า


n นักปีนเขา
ความหมายเหมือนกับ: climber
คำที่เกี่ยวข้อง: นักไต่เขา
n คนอาศัยอยู่ตามภูเขา
คำที่เกี่ยวข้อง: คนภูเขา
vi ปีนเขา
ความหมายเหมือนกับ: ascend
คำที่เกี่ยวข้อง: ขึ้นเขา