ivory

แปลว่า


n สีมุก
ความหมายเหมือนกับ: bone , off-white
คำที่เกี่ยวข้อง: สีไข่มุก , สีออกขาวนวล
n ฟัน
ความหมายเหมือนกับ: fang , tusk
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่คล้ายฟัน