independently

แปลว่า


adv โดยตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: autonomously
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้วยตนเอง , โดยไม่มีผู้ช่วย
คำตรงข้าม: dependently