headlight

แปลว่า


n ไฟหน้าของยานพาหนะ
ความหมายเหมือนกับ: headlamp

รูปภาพ


headlight ไฟหน้าของยานพาหนะไฟหน้าของยานพาหนะ

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top