flashlight

แปลว่า


n ไฟฉาย
ความหมายเหมือนกับ: torch
n แสงไฟ เช่น ไฟสัญญาณบนประภาคาร
n หลอดไฟแฟลช (ในการถ่ายภาพ)

รูปภาพ


flashlight ไฟฉายไฟฉาย

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top