fewer

แปลว่า


adj น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
pron จำนวนน้อยกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งด้อยกว่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top