explanatory

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นการอธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: explicatory
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นการชี้แจง
adj ซึ่งให้ตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: exemplifying
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ช่วยอธิบาย , ที่ทำให้ชัดเจน