endurance

แปลว่า


n ความอดกลั้น
ความหมายเหมือนกับ: fortitude , patience , perserverance
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอดทน , ความทนทาน , ความยั่งยืน , ความคงทน , ฐิติ , ขันติ