duration

แปลว่า


n เวลา
ความหมายเหมือนกับ: span , continuation
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลา

คำที่มี "duration" ในคำ


induration n การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะเนื้องอก)

induration n การทำให้แข็งตัว
ความหมายเหมือนกับ: hardeningค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top