democratic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ความหมายเหมือนกับ: egilitarian
คำที่เกี่ยวข้อง: เกียวกับความเสมอภาค

คำที่มี "democratic" ในคำ


democratically adv อย่างเป็นประชาธิปไตย
ความหมายเหมือนกับ: equallyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top