crystalline

แปลว่า


adj เหมือนผลึก

คำที่มี "crystalline" ในคำ


crystalline lens n เลนส์ตา (อวัยวะ)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top