circulate

แปลว่า


vi เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
vi โคจรเป็นวงกลม
ความหมายเหมือนกับ: move around , get around , get about
vt ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ